Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 12.6.2023

Pondělí 12. Červen 2023 18:00

Zveme Vás na zasedání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou v pondělí 12.6. 2023 v 18.00 hod. v kulturním sále u obecní hospody.

Program:
1) Zahájení
2) Schválení programu, volba členů návrhové komise, ověřovatelů a určení zapisovatelky
3) Zpráva o plnění usnesení z předcházejících zasedání ZO
4) Zpráva o činnosti rady obce
5) Zpráva kontrolního výboru
6) Zpráva finančního výboru
7) Majetkové převody
    - Koupě rodinného domu č.p. 111 s pozemky v k.ú. Bílovice nad Svitavou
    - Koupě části pozemků v lokalitě BR 12 – dle upraveného geometrického plánu
    - Vymezení jednotek v BD Šebelova 734, Bílovice nad Svitavou a příprava na převody jednotek a pozemků
    - Koupě pozemků p.č. 438/14 a p.č. 438/13 v k.ú. Bílovice nad Svitavou
8) Zpráva o přezkumu hospodaření obce za rok 2022
9) Závěrečný účet obce za rok 2022
10) Rozpočtové opatření č. 5/2023
11) Informace revitalizace zeleně Mlýnský ostrov
12) Různé
13) Diskuze
14) Závěr