Zasedání zastupitelstva obce

Pondělí 11. Září 2023 18:00

Zveme Vás na zasedání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou v pondělí 11.9. 2023 v 18.00 hod. v kulturním sále u obecní hospody.

Program:
1) Zahájení
2) Schválení programu, volba členů návrhové komise, ověřovatelů a určení zapisovatelky
3) Zpráva o plnění usnesení z předcházejících zasedání ZO
4) Zpráva o činnosti rady obce
5) Majetkové převody:
    - Koupě pozemku p. č. 848 v k. ú. Bílovice nad Svitavou
6) Převod podílů na jednotkách v bytovém domě a převod parkovacích stání Šebelova 734, Bílovice nad Svitavou a související záležitosti
7) Výkup pozemků
8) Rozpočtové opatření č. 6/2023
9) Volba přísedící Okresního soudu Brno-venkov
10)Různé
11) Diskuze
12) Závěr