Zasedání zastupitelstva obce

Pondělí 11. Prosinec 2023 18:00

Zveme Vás na zasedání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou v pondělí 11.12.2023 v 18.00 hod. v kulturním sále u obecní hospody.

Program:
1)    Zahájení
2)    Schválení programu, volba členů návrhové komise, ověřovatelů a určení zapisovatelky
3)    Zpráva o plnění usnesení z předcházejících zasedání ZO
4)    Zpráva o činnosti rady obce 
5)    Zpráva finančního výboru 
6)    Rozpočtové opatření  č. 7/2023
7)    Majetkové převody

  • Koupě pozemků pod pozemní komunikací na ul. Husova
  • Koupě pozemků pod pozemní komunikací na ul. Havlíčkova
  • Koupě nově vznikajícího pozemku p. č. 801/2 v k. ú. Bílovice nad Svitavou

8)    Koupě částí pozemků v lokalitě BR 12, vše k. ú. Bílovice nad Svitavou

9)    Návrh rozpočtu 2024  
10)   Smlouva o zajištění přepravy linka 211
11)    Návrh poskytnutí mimořádné odměny starostovi obce
12)    Návrh poskytnutí mimořádné odměny místostarostovi obce, stanovení odměny za výkon funkce místostarosty od 1.1.2024
13)    Obecně závazná vyhláška obce Bílovice nad Svitavou o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
14)    Obecně závazná vyhláška obce Bílovice nad Svitavou o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 
15)    Obecně závazná vyhláška obce Bílovice nad Svitavou o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
16)    Obecně závazná vyhláška obce Bílovice nad Svitavou o místním poplatku ze psů
17)    Obecně závazná vyhláška obce Bílovice nad Svitavou, kterou se vydává požární řád obce
18)    Převod práva na budoucí převod podílu id. 51/100 na bytové jednotce č. 7A a na budoucí převod parkovacího místa č. 8,
         vše na ulici Šebelova 734, a to v souvislosti s převodem družstevního podílu nájemce v družstvu a nájemních práv
         nájemce dle Nájemní smlouvy 7A/734/Š ze dne 02.02.2022
19)    Smlouva o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál společnosti BnS NET, s.r.o. a související záležitosti
20)    Smlouva o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál společnosti Mlýnský ostrov s.r.o. a související záležitosti
21)    Různé 
22)    Diskuze
23)    Závěr