Systém svozu odpadů DOOR TO DOOR

Obec Bílovice nad Svitavou se společně s dalšími šesti obcemi zapojila do projektu ZAVEDENÍ DOOR-TO-DOOR SYSTÉMU SVOZU TŘÍDĚNÝCH ODPADŮ.
Cílem tohoto projektu je vybudování sběrných sítí pro odděleně sbírané komunální odpady jako jsou PLAST, PAPÍR a BIOODPAD.

Nový systém svozu bude zahájen od 01.04.2022.

Každému rodinnému domu budou, na základě smlouvy o výpůjčce, vydány tři kusy plastových popelnic o objemu 240l na tříděný odpad. K bytovým domům budou přistaveny kontejnery o objemu 1100l.
Tyto nádoby budou označeny polepem, který bude informovat občany jaké odpady mohou do dané nádoby odkládat. Nádoba bude také označena identifikátorem – čárovým kódem a čipem, přes který bude dohledatelné, jak byla nádoba obsluhována.
Tímto projektem chceme dosáhnout maximální možné míry separace odpadů, kdy občané budou mít nádoby na tříděný odpad přímo u svého domu, a tak by mělo být třídění zcela bezproblémové.
Svoz odpadů pro rodinné domy bude probíhat dle přesně určeného kalendáře svozů, kde je přesně vyznačeno, který den proběhne svoz určeného druhu odpadů.  Kalendář svozu je přílohou tohoto článku.  

Pro bytové domy byly přistaveny kontejnery o objemu 1 100 l které se budou vyvážet 1x za 14 dní.

V intervalech:

Komunální odpad: každé liché pondělí
Plast každá lichá středa 
Papír: každá sudá středa 
Bio odpad: sudé pondělí a úterý (dle svozového kalendáře pro rodinné domy )
Sklo barevné: 1x za měsíc
Sklo Bílé: 1x za měsíc

Zavedením nového systému svozu odpadů, se snažíme eliminovat množství směsného komunálního odpadu i vzhledem k připravovanému zákazu skládkování neupravovaného, směsného komunálního odpadu.

Svoz odpadů zajišťuje svozová společnost KTS Ekologie s.r.o.

 

Pro ty kteří si nestihli vyzvednout popelnice na tříděný odpad pro rodinné domy na výdejním místě, je možné si vyzvednout v úřední dny  na obecním úřadě nebo po předchozí domluvě na tel. čísle 545 227 072

Rozdělení ulic na svozové dny: 

PŘÍLOHOU JE VZOR SMLOUVY O VÝPŮJČCE  K NAHLÉDNUTÍ.