Zasedání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou

Pondělí 14. Červen 2021 18:00

Zveme Vás na zasedání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou 13/2018-2022 v pondělí 14. 6. 2021 v 18.00 hod. v kulturním sále u obecní hospody.

Program:
1)Zahájení
2) Schválení programu, volba členů návrhové komise, ověřovatelů a určení zapisovatelky
3) Zpráva o plnění usnesení z předcházejících zasedání ZO
4) Zpráva o činnosti rady obce
5) Zpráva finančního výboru
6) Zpráva kontrolního výboru
7) Majetkové převody

  • Směna: p.č.: 1181/270 – o výměře 11m2 zap. č.:1181/297- o výměře 12m2, , k.ú. i obec Bílovice nad Svitavou
  • Prodej : části pozemku, který vznikne oddělením z pozemku p. č. 916/1 – ostatní plocha o celkové výměře 2995 m 2 ,dle GP č. 2104-218/2020, nově nazvaný jako p.č. 916/7 o výměře 442 m2 , a části pozemku, který vznikne oddělením z pozemku p.č. 916/5 – ostatní plocha o celkové výměře 287 m 2 ,dle GP č. 2104-218/2020, nově nazvaný jako p.č. 916/8 o výměře 214 m2, vše k.ú. i obec Bílovice nad Svitavou
  • Převod části pozemku a směny pozemků :

-převod části, která vznikne oddělením z pozemku p.č. 769/8 – ostatní plocha o celkové výměře 281 m 2 ,dle GP č. 2130-4597/2021, nově nazvaný jako p.č. 769/10 o výměře 6 m2 , do společného jmění žadatelů oproti tomu, že žadatelé ponesou plně ze svého náklady na opravu opěrné zdi, k.ú. i obec Bílovice nad Svitavou

-směny části pozemku, která vznikne oddělením z pozemku p.č. 1208/12 – ostatní plocha o celkové výměře 551 m 2,dle GP č. 2130-4597/2021, nově nazvaný jako p.č. 1208/31 o výměře 3 m2 , k.ú. i obec Bílovice nad Svitavou

-za část pozemku, která vznikne oddělením z pozemku p.č.st. 173 – zastavěná plocha o celkové výměře 221 m 2 ,dle GP č. 2130-4597/2021, nově nazvaný jako p.č. 1389 o výměře 1 m2, s tím, že žadatelé společně a nerozdílně uhradí na vyrovnání podílů částku 6.000,- Kč , k.ú. i obec Bílovice nad Svitavou

8) Zpráva o přezkumu hospodaření obce za rok 2020
9) Závěrečný účet obce za rok 2020
10) Rozpočtové opatření č. 8/2021
11) Projednání stanoviska ke zřízení Lesní základní školy Otakárek s.r.o
12) DSO Šlapanicko – projekt Nový domov
13) Diskuze
14) Závěr