Rozpočet 2009

Rozpočet byl schválen na zasedání ZO 26.3.2009
 
 
 

 

Rozpočet obce Bílovice nad Svitavou na rok 2009

 

 

 

 

 

 

 

Příjmy

 

 

 

 

Par.

Pol.

 

 

 

 

1111

Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti

4 500 000

 

 

 

1112

Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výdělečné čin.

700 000

 

 

 

1113

Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů

350 000

 

 

 

1121

Daň z příjmů právnických osob

6 000 000

 

 

 

1122

dań z příjmů právnických osob za obce

344 000

 

 

 

1211

Daň z přidané hodnoty

8 600 000

 

 

 

1337

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

1 764 000

 

 

 

1341

Poplatek ze psů

55 000

 

 

 

1361

Správní poplatky

150 000

 

 

 

1511

Daň z nemovitostí

472 000

 

 

 

2460

Splátky půjček od obyvatelstva /FRB/

1 200

 

 

 

4111

NI přijaté transery z všeobecné pokl.  správy st. rozpočtu

636 500

 

 

 

4112

Nl př. dot. ze st.rozp.v rámci souh.dot.v.

1 927 500

 

 

 

4116

ost. NI př. Transfery ze státního rozpočtu

20 000

 

 

 

4121

NI př. Transf. Od obcí

190 000

 

 

 

4123

neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad

82 500

 

 

 

4223

investiční přijaté transfery od regionálních rad

2 864 300

 

 

1012

 

podnikání a restr. V zemědělství a potrav.

455 400

 

 

2219

 

ost.záležitosti pozemních komunikací

75 000

 

 

2310

 

Pitná voda

5 000

 

 

3314

 

Činnosti knihovnické

3 500

 

 

3341

 

Rozhlas a televize

2 000

 

 

3349

 

ost.záležitosti sdělovacích prostředků

25 000

 

 

3392

 

zájmová činnost v kultuře

75 000

 

 

3612

 

bytové hospodářství

586 100

 

 

3613

 

Nebytové hospodářství

654 000

 

 

3632

 

Pohřebnictví

102 400

 

 

3639

 

Komun sl. a úz. rozv

180 000

 

 

3722

 

Sběr a odvoz komunálních odpadů

25 000

 

 

3725

 

využívání  a zneškodňování kom. Odpadů

180 000

 

 

4357

 

Domovy

822 000

 

 

4359

 

Ost.služby a činn.v oblasti soc. Péče

400 000

 

 

5311

 

Bezpečnost a veřejný pořádek

20 000

 

 

6310

 

Příjmy a výdaje z úvěr.finančních operací

131 800

 

 

6409

 

Ostatní nedaňové příjmy

20 000

 

 

 

 

C e l ke m

32 419 200

 

 

VÝDAJE

 

 

 

Par.

 

 

 

 

 

1012

 

podnikání  a restr. V zemědělství a potrav

515 000

 

 

1019

 

Ost.zem. a pod.činn.a rozvoj

3 500

 

 

2212

 

Silnice

400 000

 

 

2219

 

Ostatní záležitosti pozemních komunikacích

512 900

 

 

2221

 

Provoz veřejné silniční dopravy

187 200

 

 

2310

 

Pitná voda

1 769 100

 

 

2321

 

Odvádění a čisění odpadních vod a nakládání s kaly

2 734 800

 

 

3111

 

Předškolní zařízení

837 000

 

 

3113

 

Základní škola

3 920 000

 

 

3314

 

Činnosti knihovnické

385 900

 

 

3319

 

Ostatní záležitosti kultury

30 000

 

 

3326

 

Pořízení,  zachování a obnova hodnot místní kulturního, národního povědomí

2 000

 

 

3341

 

Rozhlas a televize

170 000

 

 

3349

 

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

120 000

 

 

3392

 

Zájmová činnost v kultuře

70 000

 

 

3399

 

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

150 000

 

 

3419

 

Ostatní tělovýchovná činnost

75000

 

 

3421

 

Využití volného času dětí a mládeže

233 500

 

 

3429

 

Zájmová činnost a rekreace

27000

 

 

3612

 

Bytové hospodářství

950 000

 

 

3613

 

Nebytové hospodářství

2 900 000

 

 

3631

 

Veřejné osvětlení

750 000

 

 

3632

 

Pohřebnictví

135 000

 

 

3635

 

Územní plánování

103 600

 

 

3639

 

Komunální služby a územní rozvoj

1 350 000

 

 

3721

 

Sběr a svoz  nebezpečného odpadů

50 000

 

 

3722

 

Sběr a svoz  komunálního odpadů

1 948 000

 

 

3723

 

Sběr a svoz  ostatních odpadů

1 251 500

 

 

3745

 

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

500 000

 

 

4357

 

Domovy

200 000

 

 

4359

 

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

520 300

 

 

5311

 

Bezpečnost a veřejný pořádek

1 281 000

 

 

5512

 

Požární ochrana

380 000

 

 

6402

 

výdaje z finančního vypořádání min.let mezi krajem a obcemi

486 300

 

 

6112

 

Zastupitelstva obcí

1 601 200

 

 

6171

 

Činnost místní správy

6 600 000

 

 

6310

 

Příjmy a výdaje z úvěr. finančn.operací-služby peněžních ústavů

500 000

 

 

6320

 

Pojištění

188 000

 

 

6399

 

ost. Finanční operace

344 000

 

 

6409

 

Ostatní činnost

1 363 900

 

 

 

 

C e l k e m

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

Financování rok 2009

 

 

 

 

 

 

Položka

 

 

8124

Uhr.splátky dlouhodob.přij.půjček-úvěr ČS

-1 044 000

 

 

Úhr.splátky –volksbank

-431 269

 

 

Úhrady úvěrů celkem

 

-1 475 300

8123

Úvěr – koupě RD-Volksbank

2 875 100

 

 

zustatek úvěru ČS

1 726 700

 

 

 

 

4 601 800

8XXX

Financování – bez přebytku z minulých let

3 126 500

 

 

 

 

 

Příjmy

32 419 200

 

 

Výdaje

35 545 700

 

 

Financování (dokrytí příjmů)

3 126 500

 

 

Příjmy + financování

35 545 700

 

 

Rozdíl

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bílovicích dne 09.03.2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Doležal, starosta obce