Služby a poplatky

Dveře č.6
+420 545 227 072
serakova@bilovicens.cz

 

Poplatek za komunální odpad

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou vydalo obecně závaznou vyhlášku za provoz systémushromažďování, sběru, přepravy třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou tento poplatek zavedlo a vztahuje se na všechny fyzické osoby s trvalým pobytem v obci Bílovice nad Svitavou, na cizince s trvalým nebo přechodným pobytem delším než 90 dnů tamtéž a na fyzické osoby, které mají na území obce Bílovice nad Svitavou ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

Základní sazba místního poplatku za komunální odpad je stanovena od 1.1. do 31.12. běžného roku a činí 750,- Kč / poplatníka / rok.

Možnosti úhrady:

Bezhotovostním převodem na účet obce č. 2800985257/2010 (Fio Banka, a.s.) s uvedením variabilního symbolu, který je vygenerován pro každého poplatníka zvlášť a je různý pro úhradu poplatku za komunální odpad nebo za psa nebo za užívání veřejného prostranství (parkovacího místa), bude Vám sdělen po Vašem dotázání telefonicky nebo e-mailem. 
Hotově na pokladně obecního úřadu v Bílovicích nad Svitavou (dveře č. 2)
Poštovní poukázkou u České pošty, kdy si poplatník složenku vyplní sám, ale musí znát potřebné údaje (částku, variabilní symbol, číslo účtu).

Poplatek je splatný jednorázově vždy do 30.4. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy povinnost poplatek zaplatit vznikla. 
Za nezletilé děti platí poplatek jejich zákonní zástupci (rodiče).
Třetí a další dítě, které v příslušném kalendářním roce nedosáhne věku 15 let, neplatí poplatek, pokud žije ve společné domácnosti s nejméně dvěma svými nezaopatřenými sourozenci. 
Novorozené děti jsou do 1 roku věku od poplatku osvobozeny.
Osobám které v daném kalendářním roce dovrší 75 let věku se poskytuje úleva od poplatku ve výši 250Kč
Osoby které v daném kalendářním roce dovrší 90let a víc jsou od poplatku osvobozeny. 

Poplatek za zábor veřejného prostranství

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou vydalo obecně závaznou vyhlášku, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, kterou tento poplatek zavedlo a vybírá se za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, za umístění skládek různého materiálu, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo pro potřeby filmových a televizních děl. Seznam veřejných prostranství, které podléhají tomuto místnímu poplatku, je uveden v Příloze obecně závazné vyhlášky.   Poplatek se platí za celou dobu, kdy je veřejné prostranství zvláštním způsobem užíváno, a to počínaje dnem, kdy se začalo veřejné prostranství skutečně užívat, až do dne, kdy faktické užívání skončilo, tj. kdy např. bylo určité zařízení odstraněno, aby mohlo být opětovně obecně užíváno (např. lešení, odstraněn zbylý materiál, zaházen výkop, odvezen velkoobjemový kontejner, apod.).

Platí jej fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství 
Poplatník je povinen správci poplatku předem ohlásit předpokládanou dobu, místo a výměru zvláštního užívání veřejného prostranství. Není-li to možné, je povinen tyto údaje ohlásit nejpozději v pracovní den následující po začátku užívání veřejného prostranství. Po ukončení užívání veřejného prostranství je povinen ohlásit skutečný stav těchto údajů nejpozději následující pracovní den. Osvobození od poplatku je za předpokladu splnění podmínek pro poskytnutí osvobození vymezeno podle čl. 8. obecně závazné vyhlášky.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

 • osobně v úředních dnech, tj. v pondělí a středu v době od 8:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00 hod. na Obecním úřadě, Těsnohlídkovo náměstí 1000, 664 01 Bílovice nad Svitavou, dveře č. 6 - evidence, změny, Barbora Šeráková, DiS., tel. 545 227 072, serakova(zavináč)bilovicens.cz
 • elektronicky na adresu podatelna(zavináč)bilovicens.cz s elektronickým podpisem
 • doručit na podatelnu obecního úřadu, Těsnohlídkovo náměstí 1000, 664 01 Bílovice nad SvitavouJaké doklady je nutné mít s sebou:

Průkaz totožnosti, popř. plná moc fyzické nebo právnické osoby, provádějící např. výstavbu či rekonstrukci rodinného domu. Pokud držitel uplatňuje zákonnou možnost osvobození od poplatku, předloží průkaz ZTP-P (popř. průkaz ZTP-P manžela, manželky, dítěte, rodiče).

Sazby poplatku za užívání veřejného prostranství za každý i započatý m2/i každý započatý den:

za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb:       50,- Kč
za provádění výkopových prací:                                                                                                     10,- Kč
za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí:                                        10,- Kč
za umístění dočasných skládek:                                                                                                      5,- Kč

Poplatek paušální částkou:
za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobily:                            3 600,- Kč/rok
za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro nákladní automobily:                         9 000,- Kč/rok
za umístění skládky materiálu na veřejném prostranství po dobu stavby:                 500,- Kč/rok

Možnosti úhrady:

Bezhotovostním převodem na účet obce č. 2800985257/2010 (Fio Banka, a.s.) s uvedením variabilního symbolu, který je vygenerován pro každého poplatníka zvlášť, bude Vám sdělen po Vašem dotázání telefonicky nebo e-mailem. 
Hotově na pokladně obecního úřadu v Bílovicích nad Svitavou (dveře č. 2)
Poštovní poukázkou u České pošty, kdy si poplatník složenku vyplní sám, ale musí znát potřebné údaje (částku, variabilní symbol, číslo účtu).

Poplatek je splatný:

 1. při užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 5 dnů nejpozději v den, kdy užívání začalo 
 2. při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 5 dnů nejpozději v den, kdy užívání skončilo
 3. poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do 30.04. příslušného kalendářního roku nebo ke dni zahájení užívání veřejného prostranstvíPodle kterého právního předpisu se postupuje

 

Poplatek za psa

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou vydalo obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů, kterou tento poplatek zavedlo a vztahuje se na fyzické osoby s trvalým pobytem v Bílovicích nad Svitavou a právnické osoby se sídlem na území obce Bílovice nad Svitavou, které jsou držiteli psa staršího 3 měsíců.

Podmínkou je trvalý pobyt, resp. sídlo firmy držitele psa na území obce Bílovice nad Svitavou. Poplatek se platí za držení psa staršího 3 měsíců. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok, se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla firmy platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.   Osvobození od poplatku je za předpokladu splnění podmínek pro poskytnutí osvobození vymezeno podle čl. 7. obecně závazné vyhlášky.

Nový držitel psa se do 15 dnů přihlásí k místnímu poplatku ze psů. U nově narozených štěňat vzniká poplatková tovinnost od 3. měsíce věku psa. Přihlášení provede odevzdáním vyplněné přihlášky. Při elektronickém podání je nutné přihlášku buď opatřit zaručeným elektronickým podpisem nebo do 5 dnů přihlášku s vlastnoručním podpisem doručit správci poplatku.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • osobně v úředních dnech, tj. v pondělí a středu v době od 8:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00 hod. na Obecním úřadě, Těsnohlídkovo náměstí 1000, 664 01 Bílovice nad Svitavou, dveře č. 6 - evidence, změny, Barora Šeráková, DiS., tel. 545 227 072, serakova(zavináč)bílovicens.cz
 • elektronicky na adresu podatelna(zavináč)bílovicens.cz s elektronickým podpisem
 • doručit na podatelnu obecního úřadu, Těsnohlídkovo náměstí 1000, 664 01 Bílovice nad Svitavou.

Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Průkaz totožnosti, popř. potvrzení o změně místa trvalého pobytu. Pokud držitel uplatňuje zákonnou možnost osvobození od poplatku nebo zařazení do jiné poplatkové skupiny, předloží průkaz ZTP-P. Dalšími doklady jsou: potvrzení o sirotčím důchodu, o vdovském / vdoveckém důchodu, důchodový výměr u starobního důchodce, potvrzení o nabytí psa z útulku, doklad o provozování psího útulku, doklad o provádění výcviku psů pro nevidomé a bezmocné, případně jiný doklad, který umožňuje osvobození držitele psa od poplatku na základě zvláštního právního předpisu.

Potřebné formuláře: 
Přiznání k poplatku - přihlášení   GDPR – pes – informovaný souhlas ke zpracování osobních údajů   Oznámení zániku poplatkové povinnosti - odhlášení,  Žádost o vrácení přeplatku z místního poplatku

V tištěné podobě jsou veškeré formuláře k dispozici na obecním úřadě, Těsnohlídkovo náměstí 1000, 664 01 Bílovice nad Svitavou. Formuláře lze zaslat elektronicky.

Základní sazba za jednoho psa je stanovena od 1.1. do 31.12. běžného roku a činí:

                           za 1. psa            za druhého a každého
                                                      dalšího psa téhož držitele           poznámka

bytový dům       400,- Kč                     600,- Kč
bytový dům       200,- Kč                     300,- Kč                                 důchodce
rodinný dům      200,- Kč                     300,- Kč
rodinný dům      100,- Kč                      150,- Kč                                 důchodce

Možnosti úhrady: 

bezhotovostním převodem na účet obce č. 2800985257/2010 (Fio Banka, a.s.) s uvedením variabilního symbolu, který je vygenerován pro každého poplatníka zvlášť a je různý pro úhradu poplatku za komunální odpad nebo za psa nebo za užívání veřejného prostranství (parkovacího místa), bude Vám sdělen po Vašem dotázání telefonicky nebo e-mailem. - Bezhotovostně přes platební terminál- hotově na pokladně obecního úřadu v Bílovicích nad Svitavou (dveře č. 2)
poštovní poukázkou u České pošty, kdy si poplatník složenku vyplní sám, ale musí znát potřebné údaje (částku, variabilní symbol, číslo účtu)

Poplatek je splatný jednorázově vždy do 30.4. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy povinnost poplatek zaplatit vznikla. 

 

Pronájem hrobových míst

Pronájem hrobového místa na pohřebišti v Bílovicích nad Svitavou slouží k uložení zpopelněných lidských ostatků v urnách a k uložení lidských pozůstatků do hrobu.

Nájem hrobového místa na pohřebišti v Bílovicích nad Svitavou vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště, kterým je Obec Bílovice nad Svitavou a nájemcem. Před uzavřením nájemní smlouvy musí být vyřešena otázka vlastnictví hrobového zařízení (rám, náhrobek). Z hlediska práva je hrobové zařízení posuzováno jako stavba, protože je spojeno se zemí a musí mít svého vlastníka. Zpopelněné lidské ostatky a lidské pozůstatky do hrobu je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem provozovatele pohřebiště. Nájemce je povinen poskytnout provozovateli veškeré údaje, jejichž vedení je předepsáno ustanovením § 21 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví. K provedení pohřbení lidských pozůstatků do hrobu je také nutno provozovateli předložit list o prohlídce zemřelého.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • osobně v úředních dnech, tj. v pondělí a středu v době od 8:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00 hod. na Obecním úřadě, Těsnohlídkovo náměstí 1000, 664 01 Bílovice nad Svitavou, dveře č. 6 - evidence, změny, Barbora Šeráková, DiS., tel. 545 227 072, serakova(zavináč)bilovicens.cz
 • elektronicky na adresu podatelna(zavináč)bílovicens.cz s elektronickým podpisem
 • doručit na podatelnu obecního úřadu, Těsnohlídkovo náměstí 1000, 664 01 Bílovice nad Svitavou .
  Jaké doklady je nutné mít s sebou: Průkaz totožnosti.

Potřebné formuláře: 
Oznámení o uložení urny do hrobu   Žádost o vyzvednutí urny z hrobu  
V tištěné podobě jsou veškeré formuláře k dispozici na obecním úřadě, Těsnohlídkovo náměstí 1000, 664 01 Bílovice nad Svitavou. Formuláře lze zaslat elektronicky.

Výši nájemného a úhrady za služby s nájmem spojené stanovuje Rada obce Bílovice nad Svitavou. Nájemné a úhrada za služby s nájmem spojené jsou splatné nejpozději do 30 dnů od uzavření nájemní smlouvy. S účinností od 01.01.2018 činí roční nájemné 6,- Kč / 1 m2, výše ceny služeb s nájmem spojených je stanovena roční sazbou 50,- Kč / 1 m2, tj. celkem 56,- Kč / 1 m2 / rok. Celková výše částky za pronájem hrobového místa se vypočítá podle skutečné výměry hrobového místa. Nájemní smlouvy jsou uzavírány na dobu určitou 10 let.

Možnosti úhrady: 

bezhotovostním převodem na účet obce č. 2800985257/2010 (Fio Banka, a.s.) s uvedením variabilního symbolu, tj. číslo smlouvy, bude Vám sděleno po Vašem dotázání telefonicky nebo e-mailem. 
Hotově na pokladně obecního úřadu v Bílovicích nad Svitavou (dveře č. 2)
Poštovní poukázkou u České pošty, kdy si poplatník složenku vyplní sám, ale musí znát potřebné údaje (částku, variabilní symbol, číslo účtu).