Bílovický zpravodaj

Bílovický zpravodaj vydává zastupitelstvo obce 4x ročně pod ev.č. MK ČR E 20441.. Redakční radu tvoří Pavel Kováč, Vendula Bartáková, Jan Horáček, Lenka Šeráková, Jana Skládanková, David Winter, Karla Hrabalová, Martin Šerák a Jan Lata. Blok zpravodaje je vytištěn na 100g ofsetovém papíře v barevnosti 2/2 (černá + Pantone) a obálka je křídová 250 g v barevnosti 4/4 (CMYK). Rozsah se pohybuje v rozmezí 28 až 32 stran včetně obálky. Občané mohou do zpravodaje přispívat svými připomínkami, náměty, příběhy atp., zejména týkajícími se Bílovic nad Svitavou, a to elektronickou poštou zpravodaj@bilovicens.cz nebo doručením písemných materiálů do podatelny OÚ.

Inzerce ve zpravodaji

Objednávky inzerce zasílejte na e-mail zpravodaj@bilovicens.cz společně s tiskovými daty ve formatu PDF (300DPI, CMYK, připojená písma) nebo JPG / TIFF (300DPI, CMYK). Formáty inzerce Bílovického zpravodaje najdete ZDE. Barevnost inzerce je pak dána jejím umístěním, kde plnobarevné inzeráty mohou být pouze na 3. nebo 4. straně obálky. Dle to je také určena i cena inzerce.

Ceny inzerce uvnitř zpravodaje:

 • celá vnitřní strana  2 500 Kč
 • 1/2 strany 1250 Kč
 • 1/4 strany 620 Kč
 • 2/3 strany 1660 Kč
 • 1/3 strany 830 Kč
 • 1/9 strany 270 Kč

Ceny inzerce na obálce:

 • celá strana 3 000 Kč.
 • 1/2strany 1500 Kč
 • 1/4 strany 750 Kč
 • 2/3 strany 2000 Kč
 • 1/3 strany 1000 Kč
 • 1/9 strany 330 Kč

Cena řádkové inzerce:

 • 20 Kč za 40 znaků vč. mezer

PR články

Články, které si redakce zpravodaje nevyžádá a obsahují nějakou formu reklamy budou zpoplatněny 50 % rozsahu řádkových inzerátů.

Všechny ceny jsou bez DPH.

Z historie zpravodaje

V roce 1939 se poprvé začaly v Bílovicích nad Svitavou rozšiřovat informace písemnou formou. Začaly vycházet noviny Naše dílo, vyšlo však pouze několik čísel a v archivních materiálech obce se bohužel nedochovaly. Na jaře roku 1973 se začalo s vydáváním osmistránkových otevřených dopisů občanům, vždy v dubnu a v říjnu. V těchto materiálech se hodnotilo, co se v obci udělalo, čím se zabývaly společenské a zájmové organizace, a tato forma zpravodajství byla zároveň i pozvánkou na nejbližší veřejné akce. Dopisy vydával tehdejší Místní výbor Národní fronty ve spolupráci s Místním národním výborem (dnes OÚ) a v této podobě se informace dostávaly k veřejnosti až do roku 1980. V následujícím roce začal dvakrát ročně vycházet Bílovický zpravodaj (formátu A5), jeho vydavatelem byl Místní národní výbor. Od roku 1991 začalo vydávat Bílovický zpravodaj zastupitelstvo obce, a to tři až čtyřikrát ročně. Několikrát vyšlo mimořádné číslo v barevném provedení, zpravidla před komunálními volbami.

Nově ustavená redakční rada  po volbách do Zastupitelstva obce v roce 2006 zmodernizovala podobu dosavadního Bílovického zpravodaje. Změnil se formát z velikosti A5 na A4, bylo vytvořeno několik stálých rubrik s charakteristickými ikonkami, ustálilo se vydávání 4x ročně v barevném provedení, členové redakční rady se začali více podílet na obsahové náplni tohoto periodika.

Po volbách do Zastupitelstva obce v roce 2010 byla dosavadní redakční rada rozšířena o tři nové členy a je v současnosti 7 členná. S touto obnovou došlo k úpravě designu zpravodaje – barevné zpracování vychází z vizáže webových stránek obce, vnitřní strany zpravodaje mají recyklovaný papír, čímž je vyjadřován kladný vztah naší obce k přírodě, jíž jsme obklopeni. Dále prošla menší změnou i obsahová náplň - je věnováno více prostoru informacím z jednání orgánů obce. Zásadní změna nastala tím, že Rada obce akceptovala návrh mediální komise (poradního orgánu Rady) zvýšit náklad vydávání zpravodaje z 500 ks na 1200 ks a poskytnout obyvatelům obce informace zdarma roznosem zpravodaje do všech schránek.