Kácení stromů

Dveře č. 5
Josef Semrád
+420 545 212 853        
+420 606 738 285      
semrad@bilovicens.cz  

 

Obecní úřad Bílovice nad Svitavou na základě zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění je orgánem povolujícím kácení dřevin rostoucích mimo les ve svém katastru.

Obecní úřad Bílovice nad Svitavou dále:

  • * přijímá žádosti o povolování kácení dřevin rostoucích mimo les.
  • * oznamuje zahájení řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.
  • * vydává rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.
  • * kácení dřevin se povoluje pouze v období vegetačního klidu tj. od 1.11. do 30.4.

Dle § 4 vyhlášky č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení ve znění vyhlášky č. 222/2014 jsou nutné tyto níže uvedené náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin:

(1) Žádost o povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1 zákona) musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:
a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,
b) doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku,
c) specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin a
d) zdůvodnění žádosti.

Dle § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení ve znění vyhlášky č. 222/2014, nepodléhá kácení dřevin povolení na základě níže uvedených charakteristik:

Velikost a charakteristika dřevin, k jejichž kácení není třeba povolení

Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku [§ 3 odst. 1 písm. b) zákona] nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje
a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin 3),
d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.