Matrika

Dveře č. 4
Daniela Binarová
Pevná linka:  +420 545 212 850
Mobil: +420725 480 207
binarova@bilovicens.cz

Matriční úřad por obce:

Babice nad Svitavou, Bílovice nad Svitavou, Březina, Kanice, Ochoz u Brna, Řícmanice, Vranov

 

URČENÍ OTCOVSTVÍ

Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů

Rodiče dítěte mohou, pokud nejsou manželé, určit souhlasným prohlášením otcovství k nenarozenému, případně narozenému dítěti před matričním úřadem nebo soudem. Prohlášení nezletilého rodiče o otcovství lze učinit pouze před soudem.

Písemnou žádost o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů podávají oba rodiče osobně u matričního úřadu. Matrikářka sepíše souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství, toto pak podepisují oba rodiče. Osobní návštěvou na kterémkoli matričním úřadě pověřeném vedením matriky narození. Matrika Obecního úřadu Bílovice nad Svitavou, Těsnohlídkovo náměstí 1000, úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 - 17:00 hod.  Bez poplatku

Jaké doklady je nutné mít s sebou:
určení otcovství k nenarozenému dítěti:

 • doklady totožnosti
 • rodné listy
 • matka – těhotenský průkaz
 • rozvedená matka - pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
 • ovdovělá matka - úmrtní list manžela

určení otcovství k narozenému dítěti:

 • rodný list dítěte (pokud byl již vystaven)
 • doklady totožnosti
 • rodné listy
 • rozvedená matka - pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
 • ovdovělá matka - úmrtní list manžela

Formulář žádosti o určení otcovství získáte na matrice Obecního úřadu Bílovice nad Svitavou, Těsnohlídkovo náměstí 1000. 
Pokud se rodiče dostaví současně a předloží všechny stanovené doklady, je sepsáno souhlasné prohlášení rodičů bezodkladně.

 

UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ

Uzavření manželství občanskou formou před matričním úřadem
Uzavření manželství před orgánem státem registrované církve

Do dohodnutého data snoubenci, případně jeden ze snoubenců předloží při osobní návštěvě na matrice vyplněný a oběma snoubenci podepsaný „Dotazník k uzavření manželství“, u církevních sňatků ještě žádost o vydání „Osvědčení k uzavření manželství“ a doloží originály všech potřebných dokladů. V případě uzavření manželství mimo stanovenou obřadní místnost doloží vyplněnou a podepsanou žádost o povolení „Uzavření manželství mimo stanovené místo“ a písemný souhlas vlastníka nemovitosti (pozemku) s konáním obřadu.

Zahájení řešení osobní návštěvou na matrice Obecního úřadu Bílovice nad Svitavou, Těsnohlídkovo náměstí 1000, úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 - 17:00 hod.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • vyplněný dotazník k uzavření manželství
 • příp. žádost o osvědčení k církevnímu sňatku
 • doklady totožnosti
 • rodné list
 • rodné listy společných dětí (pokud snoubenci již společné děti mají)
 • případně rodné listy dětí nevěsty (pokud otec těchto dění není znám)
 • příp. pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela (manželky)

     Cizinci předloží:

 • cestovní doklad
 • rodný list s překladem a příslušnými ověřeními
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství s překladem a příslušnými ověřeními
 • popř. rozsudek o rozvodu předchozího manželství s překladem a ověřením nebo úmrtní list manžela (manželky) s překladem
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR, které nesmí být starší 7 pracovních dnů (vydává Policie ČR) - netýka se občanů Evropského hospodářského prostoru.

Dotazník k uzavření manželství je k dispozici na matričním úřadu nebo na internetových stránkách Obce Bílovice nad Svitavou.
Žádost o uzavření manželství mimo obřadní síň je dispozici na matričním úřadu nebo na internetových stránkách Obce Bílovice nad Svitavou.

Správní poplatek za uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž ani jeden nemá trvalý pobyt na území ČR, činí 3 000 Kč.
Správní poplatek za uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR, činí 2 000 Kč.
Správní poplatek za uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo obřadní síň činí 1 000 Kč.
Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem činí  500,-Kč

Všechny výše uvedené správní poplatky se hradí v hotovosti na pokladně Obecního úřadu Bílovice nad Svitavou.

Lhůty pro vyřízení jsou individuální po dohodě s účastníky řízení, v ostatních případech 30 dní.

 

Ve státem uznané svátky nebudou žádné sňatky možné. (Sňatky uzavřené mimo schválené termíny radou obce budou zpoplatněny částkou 1000 Kč dle zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích).