Mlýnský ostrov

MLÝNSKÝ OSTROV ANEB BÍLOVICE NA SVITAVĚ

 

Webové stránky Mlýnský ostrov

 

NÁVRH ÚZEMNÍ STUDIE PRO POTŘEBY ZÁVĚREČNÉHO PROJEDNÁNÍ

Zpracování této územní studie je zadáno obcí Bílovice nad Svitavou pro účely nalezení strategické koncepce a formulaci investičního záměru obce. Účelem územní studie je návrh, prověření, posouzení a vymezení rekreačního středu obce tzv. Mlýnského ostrova, který z hlediska topografie tvoří srdce širokého okolí.

Územní studie má v této fázi povahu strategického dokumentu a investiční studie významného veřejného prostranství obce. Cílem bylo komplexně nalézt vizi pro jeho stabilizaci a udržitelný rozvoj. Vztahuje se nejen k využití veřejných prostranství, ale je rovněž např. rozšířena o studii využitelnosti objektů Bílovického mlýna (a následně umístění odhadovaného počtu potřebných parkovacích a odstavných stání).

Území studie není aktuálně (červen 2020) zadána jako podklad pro změnu územního plánu, ani nemůže sloužit jako závazný či neopominutelný podklad pro rozhodování v území pořizovatelem, jako např. územní studie, jejíž existence je vyžadována v územním plánu. V budoucnu se však předpokládá její možné využití pro změny v územně plánovací dokumentaci, proto je navržena formou regulativů.

Při tvorbě územní studie bylo k platnému územnímu plánu významně přihlíženo, jedním z požadavků zadavatele bylo se v maximální možné míře vyhnout nesouladu s platnými regulativy obsaženými v ÚP, jelikož se však jedná o studii, jejíž cílem je nalézt novou vizi pro řešené území, jejich dodržení však nebylo vnímáno jako zcela nezbytné.

Předpokládaný pořizovatel: MěÚ Šlapanice, odbor Výstavby, oddělení Územní plánování, Opuštěná 2, Brno, 656 70
Vedoucí odboru: Ing. arch. Karin Kovářová

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje územní studii Mlýnský ostrov aneb Bílovice na Svitavě, vypracovanou červen 2020 společností  P. P. Architects s.r.o., IČ: 276 89 778, sídlem Slovinská 693/29, 612 00 Brno

 

  • Vizualizace Mlýnského ostrova
    Vizualizace Mlýnského ostrova
    Vizualizace Mlýnského ostrova