Mlýnský ostrov

MLÝNSKÝ OSTROV ANEB BÍLOVICE NA SVITAVĚ

NÁVRH ÚZEMNÍ STUDIE PRO POTŘEBY ZÁVĚREČNÉHO PROJEDNÁNÍ

Zpracování této územní studie je zadáno obcí Bílovice nad Svitavou pro účely nalezení strategické koncepce a formulaci investičního záměru obce. Účelem územní studie je návrh, prověření, posouzení a vymezení rekreačního středu obce tzv. Mlýnského ostrova, který z hlediska topografie tvoří srdce širokého okolí.

Územní studie má v této fázi povahu strategického dokumentu a investiční studie významného veřejného prostranství obce. Cílem bylo komplexně nalézt vizi pro jeho stabilizaci a udržitelný rozvoj. Vztahuje se nejen k využití veřejných prostranství, ale je rovněž např. rozšířena o studii využitelnosti objektů Bílovického mlýna (a následně umístění odhadovaného počtu potřebných parkovacích a odstavných stání).

Území studie není aktuálně (červen 2020) zadána jako podklad pro změnu územního plánu, ani nemůže sloužit jako závazný či neopominutelný podklad pro rozhodování v území pořizovatelem, jako např. územní studie, jejíž existence je vyžadována v územním plánu. V budoucnu se však předpokládá její možné využití pro změny v územně plánovací dokumentaci, proto je navržena formou regulativů.

Při tvorbě územní studie bylo k platnému územnímu plánu významně přihlíženo, jedním z požadavků zadavatele bylo se v maximální možné míře vyhnout nesouladu s platnými regulativy obsaženými v ÚP, jelikož se však jedná o studii, jejíž cílem je nalézt novou vizi pro řešené území, jejich dodržení však nebylo vnímáno jako zcela nezbytné.

Předpokládaný pořizovatel: MěÚ Šlapanice, odbor Výstavby, oddělení Územní plánování, Opuštěná 2, Brno, 656 70
Vedoucí odboru: Ing. arch. Karin Kovářová

Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje územní studii Mlýnský ostrov aneb Bílovice na Svitavě, vypracovanou červen 2020 společností  P. P. Architects s.r.o., IČ: 276 89 778, sídlem Slovinská 693/29, 612 00 Brno

 

  • Vizualizace Mlýnského ostrova
    Vizualizace Mlýnského ostrova
    Vizualizace Mlýnského ostrova