Informace k odpadovému hospodářství

Dle Zákona č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech §6 odst 4 
Obec je povinna informovat nejméně jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup o způsobech a rozsahu
dděleného soustřeďování komunálního odpadu,
Využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu.
Nejméně jednou ročně obec zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému.

nformace k odpadovému hospodářství za rok 2021
Informace k odpadovému hospodářství za rok 2022