Rozpočet 2010

Příjmy

   
Par. Pol.  
  1111 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 4 000 000
  1112 Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výdělečné čin. 500 000
  1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů 300 000
  1121 Daň z příjmů právnických osob 4 300 000
  1122 dań z příjmůpráv. Osob za obce-přiznání 343 900
  1211 Daň z přidané hodnoty 8 000 000
  1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1 875 000
  1341 Poplatek ze psů-zjistit 55 000
  1343 poplatek za využívání veřejných prostor  14 000
  1361 Správní poplatky 140 000
  1511 Daň z nemovitostí 765 000
  4112 Nl př. Dot. Ze st.rozp.v rámci souh.dot.v. 3 667 700
  4121 NI př. Transf. Od obcí 190 000
1012   podnikání a restr. V zemědělství a potrav. 500 000
2219   ost.záležitosti pozemních komunikací 60 000
2310   Pitná voda 6 000
3314   Činnosti knihovnické 3 000
3341   Rozhlas a televize 2 000
3349   ost.záležitosti sdělovacích prostředků  20 000
3392   zájmová činnost v kultuře 100 000
3612   bytové hospodářství  524 400
3613   Nebytové hospodářství 650 000
3632   Pohřebnictví 99 300
3639   Komun sl. a úz. rozv.-  pron.a prodej pozemků 65 000
3722   Sběr a odvoz komunálních odpadů 20 000
3725   využívání a zneškodňování komunál. Odpadů 224 000
4357   Domovy 825 600
4359   Ost.služby a činn.v oblasti soc. Péče 350 000
5311   Bezpečnost a veřejný pořádek 20 000
6310   Příjmy a výdaje z úvěr.finančních operací 80 000
6409   Ostatní nedaňové příjmy 24 000
    C e l ke m 27 723 900
       

Výdaje

   
Paragraf    
       
1012   podnikání  a restr. V zemědělství a potrav.  50 000
1019   Ost.zem. a pod.činn.a rozvoj 3 500
2212   Oprava komunikací – silnice  300 000
2219   Ost.záležitosti pozem.komun.-chodníky  400 000
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 195 900
2310   Pitná voda-vodoměry  1 163 000
2321   Odvád.a čist.odp.vod a nakl. s kaly 800 000
3111   Předškolní zařízení 650 000
3113   Základní škola 3 219 000
3314   Činnosti knihovnické+mzdy knihovník 315 200
3319   Ostatní záležitosti kultury 23 000
3326   Poř.,zach.a obn.hodnot místní kult. 2 000
3341   Rozhlas a televize 165 000
3349   Ost. Záležitosti sdělovacích prostředků 127 000
3392   Zájmová činnost v kultuře 80 800
3399   Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků  163 400
3419   ostatní těl. Činnost 60 000
3421   Využití volného času dětí a mládeže 46 000
3429   Zájmová činnost a rekreace 12000
3612   Bytové hospodářství 1 143 000
3613   Nebyt.hosp. 35 000
3631   Veřejné osvětlení 700 000
3632   Pohřebnictví 160 000
3635   Územní plánování –  nový ÚP 58 000
3639   Komunální sl.a úz.rozvoj –pozemky- daně ,odhady,kolky 1 100 000
3721   Sběr a odvoz nebezpečného odpadu 50 000
3722   Sběr a odvoz komunálního odpadu+odvoz odpadů odpadový dvůr 1 700 000
3723   Sběr a odvoz ostatních odpadů-plasty,sklo 629 000
3725   využívání a zneškodňování komunál. Odpadů 888 300
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 400 000
4357   Domovy 230 000
4359   Ost.služby a činnost v oblasti soc. Péče 450 000
5311   Bezpečnost a veřejný pořádek 1 315 300
5512   Požární ochrana-náklady na provoz 400 000
6112   Zastupitelstva obcí 1 612 600
6171   Činnost místní správy 6 200 000
6310   Příjmy a výdaje z úvěr. finančn.operací-služby peněžních ústavů 500 000
6320   Pojištění 188 000
6399   ost. Finanční operace 343 900
6409   Ostatní činnost – 513 400
    C e l k e m 26 392 300
       
       

Financování rok 2010

 
       
Položka    
8124   Uhr.splátky dlouhodob.přij.půjček-úvěr ČS  -1 044 000
8114   Úhr.splátky –volksbank -287 600
    Úhrady úvěrů celkem -1 331 600
       
Příjmy celkem 27 723 900
Výdaje celkem 26 392 300
Financování celkem (úhrada splátek) -1 331 600
Výdaje a financování celkem 27 723 900
Rozdíl     0
       
       
       
Schváleno na zasedání ZO dne 16.12.2009