REGISTROVANÉ PARTNESTVÍ

Uzavření registrovaného partnerství je možné, pokud alespoň jeden z vás je občanem České republiky.

Matrika Bílovice nad Svitavou je příslušná k uzavření partnerství v jejím správním obvodu, kterými jsou obce Bílovice nad Svitavou, Babice nad Svitavou, Březina, Kanice, Ochoz u Brna, Řícmanice a Vranov. 

Do dohodnutého data pak společně, případně jeden z vás, předložíte na matrice vyplněný a oběma partnery podepsaný Dotazník ke vstupu do registrovaného partnerství a také musíte doložit originály všech potřebných dokladů. Do partnerství lze vstoupit na schváleném místě, a to úředním úkonem v kanceláři Matričního úřadu Bílovice nad Svitavou, nebo slavnostní formou v obřadní síni obecního úřadu, ale po dohodě i mimo ni. Pokud budete mít zájem o obřad mimo určená místa, vyplníte formulář Žádost o povolení uzavření partnerství mimo stanovené místo.  

Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • doklady totožnosti
 • rodné listy
 • dokladů o státním občanství, které lze nahradit občanským průkazem či cestovním dokladem
 • výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu, které lze nahradit občanským průkazem
 • výpisy z evidence obyvatel o osobním stavu, které lze nahradit:
  • občanským průkazem,
  • pravomocnými rozsudky o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtním listem, zemřelého manžela, pokud jste vy nebo váš budoucí partner žili v manželství,
  • pravomocným rozhodnutím soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtního listu zemřelého partnera, pokud jste vy nebo váš partner žili v partnerství

Cizinci předloží:

 • rodný list
 • doklad o státním občanství
 • doklad o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství, přičemž tento doklad nesmí být k datu uzavření partnerství starší 6 měsíců
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno, tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství
 • úmrtní list zemřelého partnera/manžela, jestliže jste ovdovělým cizincem
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jste-li rozvedeným cizincem
 • pravomocný rozsudek o zrušení partnerství nebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství
 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky, které ke dni uzavření manželství nesmí být starší 7 pracovních dnů. To však neplatí, jestliže jste občanem Evropské unie, nebo občanem jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo občanem Švýcarska, nebo jeho rodinným příslušníkem
 • uhradit správní poplatek

Doklady vydané orgány cizího státu mají důkazní moc veřejných listin v České republice, pokud jsou opatřeny předepsanými ověřeními podle zákona o matrikách. To znamená, že cizí veřejné listiny ověří vyšší orgány příslušného státu a následně jsou legalizovány Českým zastupitelským úřadem v tom určitém státě.
Pokud doklady vydá zastupitelský úřad cizího státu v České republice, musí být tyto doklady v některých případech ověřeny Ministerstvem zahraničních věcí ČR v Praze.
U některých států je podle mezinárodní úmluvy možné nahradit legalizaci dokladů ověřovací doložkou, tzv.“APOSTILLE“.
Žádné z výše uvedených ověření není nutné v případech, kdy byla cizí veřejná listina vydána ve státě, se kterým uzavřela Česká republika dvoustrannou smlouvu o právní pomoci případně ve státě, který je členským státem Evropské unie.  
Všechny předkládané cizí veřejné listiny musí být nejen opatřeny příslušnými ověřeními, ale musí být přeloženy do českého jazyka, a to soudním překladatelem. Doklady vydané v členských státech Evropské unie mohou být opatřeny vícejazyčným standartním formulářem v českém jazyce, který nahrazuje úřední překlad do českého jazyka, případně opatřeny úředním překladem z členského státu Evropské unie.

Pro úkon prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství není vyžadována přítomnost svědků.

Poplatky:

 • správní poplatek za vstup do partnerství osob, z nichž ani jedna nemá trvalý pobyt na území ČR činí 
  5 000 Kč
 • správní poplatek za vstup do partnerství osob, z nichž pouze jedna má trvalý pobyt na území ČR činí 
  3 000 Kč
 • správní poplatek za povolení vstoupit do registrovaného partnerství mimo stanovenou dobu nebo určené místo činí 3 000 Kč

Všechny výše uvedené správní poplatky se hradí v hotovosti nebo bankovní kartou na pokladně Obecního úřadu Bílovice nad Svitavou.

Formuláře: