UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ

Uzavření manželství občanskou formou před matričním úřadem
Uzavření manželství před orgánem státem registrované církve

Do dohodnutého data snoubenci, případně jeden ze snoubenců předloží při osobní návštěvě na matrice vyplněný a oběma snoubenci podepsaný „Dotazník k uzavření manželství“, u církevních sňatků ještě žádost o vydání „Osvědčení k uzavření manželství“ a doloží originály všech potřebných dokladů. V případě uzavření manželství mimo stanovenou obřadní místnost doloží vyplněnou a podepsanou žádost o povolení „Uzavření manželství mimo stanovené místo“ a písemný souhlas vlastníka nemovitosti (pozemku) s konáním obřadu.

Zahájení řešení osobní návštěvou na matrice Obecního úřadu Bílovice nad Svitavou, Těsnohlídkovo náměstí 1000, úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 - 17:00 hod.
 

Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • vyplněný dotazník k uzavření manželství
 • popř. žádost o osvědčení k církevnímu sňatku
 • doklady totožnosti
 • rodné listy
 • rodné listy společných dětí (pokud snoubenci již společné děti mají)
 • případně rodné listy dětí nevěsty (pokud otec těchto dění není znám)
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, pokud jste rozvedení
 • úmrtní list zemřelého manžela, pokud jste ovdovělí
 • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera, pokud jeden z vás žil v partnerství (jde-li o snoubence, který žil v partnerství)
   

 Cizinci předloží:

 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost
 • doklad o státním občanství
 • rodný list s překladem a příslušnými ověřeními
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství s překladem a příslušnými ověřeními, tento doklad nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství s překladem a ověřením, jste-li rozvedeným cizincem
 • úmrtní list zemřelého manžela, jestliže jste ovdovělým cizincem. Tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství.
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR, které nesmí být starší 7 pracovních dnů (vydává Policie ČR) - netýká se občanů Evropského hospodářského prostoru nebo občanů Švýcarska, nebo jeho rodinných příslušníkům.
 • uhradit správní poplatek
   

Doklady vydané orgány cizího státu mají důkazní moc veřejných listin v České republice, pokud jsou opatřeny předepsanými ověřeními podle zákona o matrikách. To znamená, že cizí veřejné listiny ověří vyšší orgány příslušného státu a následně jsou legalizovány Českým zastupitelským úřadem v tom určitém státě.
Pokud doklady vydá zastupitelský úřad cizího státu v České republice, musí být tyto doklady v některých případech ověřeny Ministerstvem zahraničních věcí ČR v Praze.
U některých států je podle mezinárodní úmluvy možné nahradit legalizaci dokladů ověřovací doložkou, tzv.“APOSTILLE“.
Žádné z výše uvedených ověření není nutné v případech, kdy byla cizí veřejná listina vydána ve státě, se kterým uzavřela Česká republika dvoustrannou smlouvu o právní pomoci případně ve státě, který je členským státem Evropské unie.  
Všechny předkládané cizí veřejné listiny musí být nejen opatřeny příslušnými ověřeními, ale musí být přeloženy do českého jazyka, a to soudním překladatelem. Doklady vydané v členských státech Evropské unie mohou být opatřeny vícejazyčným standartním formulářem v českém jazyce, který nahrazuje úřední překlad do českého jazyka, případně opatřeny úředním překladem z členského státu Evropské unie.

Je nezbytné, aby při vašem svatebním obřadu byl přítomen soudní tlumočník. Tlumočníka si zajišťujete sami na vlastní náklady. Pouze v případě, že dokonale ovládáte český jazyk, nemusí být váš svatební obřad tlumočen. Svou znalost českého jazyka potvrdíte písemným prohlášením.

Formuláře k uzavření manželství jsou k dispozici na matričním úřadě nebo na internetových stránkách Obce Bílovice nad Svitavou.

Poplatky:

 • správní poplatek za uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo obřadní síň činí 3 000 Kč
 • správního poplatku za uzavření manželství v přítomnosti matrikáře před starostou, místostarostou, nebo pověřeným členem zastupitelstva městské části, která není matričním úřadem, není-li ani jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu ve správním obvodu této městské části, který činí 1 000 Kč
 • správní poplatek za uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž ani jeden nemá trvalý pobyt na území ČR, činí 5 000 Kč.
 • správní poplatek za uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR, činí 3 000 Kč.
 • vydání osvědčení pro uzavření manželství církevního sňatku činí  500 Kč
 • vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem činí  500 Kč

Všechny výše uvedené správní poplatky se hradí v hotovosti nebo bankovní kartou na pokladně Obecního úřadu Bílovice nad Svitavou.

Lhůty pro vyřízení jsou individuální po dohodě s účastníky řízení, v ostatních případech 30 dní.

Ve státem uznané svátky nebudou žádné sňatky možné. 

 

Formuláře