Stavební úřad

Dveře č. 5

Josef Semrád                                               Ing. Dagmar Němečková
+420 545 212 853                                        +420 545 227 113
+420 606 738 285                                      +420 727830 104
semrad@bilovicens.cz                              nemeckova@bilovicens.cz     

Stavební úřad pro obce:

Kanice, Babice nad Svitavou, Ochoz u Brna - Josef Semrád
Bílovice nad svitavou, Řícmanice  - Ing. Dagmar Němečková 
                  

Vydání rozhodnutí o umístění stavby
Vydání rozhodnutí o umístění liniové stavby technické infrastruktury
Vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy

Vydání rozhodnutí o umístění stavby
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
Dokumentace obsahuje části:
A Průvodní zpráva
B Souhrnná technická zpráva
C Situační výkresy
D Dokumentace objektů

K dokumentaci se přikládá dokladová část.

 

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě
a. název stavby,
b. místo stavby - adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků,
c. předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby.

A.1.2 Údaje o žadateli
a. jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
b. jméno, příjmení, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo
c. obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba).

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

a. jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba),

b. jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

c. jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

A.3 Seznam vstupních podkladů

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a. charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

b. údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,

c. informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

d. informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

e. výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

f. ochrana území podle jiných právních předpisů 1),

g. poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

h. vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

i. požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

j. požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

k. územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

l. věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

m. seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje,

n. seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

 

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a. nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

b. účel užívání stavby,

c. trvalá nebo dočasná stavba,

d. informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

e. informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

f. ochrana stavby podle jiných právních předpisů 1),

g. navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod.,

h. základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.,

i. základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

j. orientační náklady stavby.

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a. urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,
b. architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

B.2.3 Dispoziční, technologické a provozní řešení

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6 Základní technický popis staveb

B.2.7 Základní popis technických a technologických zařízení

Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií.

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a. ochrana před pronikáním radonu z podloží,
b. ochrana před bludnými proudy,
c. ochrana před technickou seizmicitou,
d. ochrana před hlukem,
e. protipovodňová opatření,
f. ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod.

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a. napojovací místa technické infrastruktury, přeložky,
b. připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

 

B.4 Dopravní řešení

a. popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,
b. napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,
c. doprava v klidu.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a. vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,
b. vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,
c. vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,
d. způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,
e. v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,
f. navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

 

V případě, že je dokumentace podkladem pro územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

 

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

 

B.8 Zásady organizace výstavby

a. napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
b. ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,
c. maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,
d. požadavky na bezbariérové obchozí trasy,
e. bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

------------------------------------------------------------------

1) Například zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

C Situační výkresy

C.1 Situační výkres širších vztahů

a. měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000,
b. napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,
c. stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma,
d. vyznačení hranic dotčeného území.

 

C.2 Katastrální situační výkres

a. měřítko podle použité katastrální mapy,
b. zákres stavebního pozemku, požadovaného umístění stavby,
c. vyznačení vazeb a vlivů na okolí.

 

C.3 Koordinační situační výkres

a. měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200,
b. stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,
c. hranice pozemků, parcelní čísla,
d. hranice řešeného území,
e. stávající výškopis a polohopis,
f. vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury,
g. stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0, 00) a výšky upraveného terénu; maximální výška staveb,
h. navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu,
i. řešení vegetace,
j. okótované odstupy staveb,
k. zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu,
l. stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.,
m. maximální dočasné a trvalé zábory,
n. geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě,
o. zařízení staveniště s vyznačením vjezdu,
p. odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.

 

C.4 Speciální situační výkres

Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace a prvků životního prostředí - soustava chráněných území NATURA 2000, územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky, chráněná území apod.

D Dokumentace objektů

D.1 Charakteristické půdorysy

D.2 Charakteristické řezy

Charakteristické řezy včetně řezů dokumentujících návaznost na stávající zástavbu zejména s ohledem na hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajících.

 

D.3 Základní pohledy

Základní pohledy včetně pohledů dokumentujících začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny.

 

Dokladová část

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.

   1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
   2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

Pokud stavba podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a územní řízení bude spojeno s posuzováním vlivů na životní prostředí, přikládá se dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, včetně posouzení vlivů na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, bylo-li tak stanoveno v závěru zjišťovacího řízení.

   3. Doklad podle jiného právního předpisu

 

Pokud je dokumentace zpracována pro soubor staveb, jehož součástí je výrobek plnící funkci stavby, přikládá se doklad podle jiného právního předpisu 2) prokazující shodu vlastností tohoto výrobku s požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona nebo technická dokumentace výrobce nebo dovozce, popřípadě další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na stavby.

   4. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

 

4.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese

4.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů

 

   5. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů 3)

   6. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace

------------------------------------------------------------------

2) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.

  • 12 a 13 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
  • 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
Vydání rozhodnutí o umístění liniové stavby technické infrastruktury

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů

Dokumentace obsahuje části:

A Průvodní zpráva
B Souhrnná technická zpráva
C Situační výkresy
D Dokumentace objektů

K dokumentaci se přikládá dokladová část. 

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

   a) název stavby,
   b) místo stavby - katastrální území, parcelní čísla pozemků, u budov adresa, čísla popisná,
   c) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby.

A.1.2 Údaje o žadateli

   a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
   b) jméno, příjmení, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo
   c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba),

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

A.3 Seznam vstupních podkladů

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,
b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,
f) ochrana území podle jiných právních předpisů 1),
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,
k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje,
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a. nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,
b. účel užívání stavby,
c. trvalá nebo dočasná stavba,
d. informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,
e. informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,
f. ochrana stavby podle jiných právních předpisů 1),
g. navrhované parametry stavby - základní rozměry, maximální množství dopravovaného média apod.,
h. základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.,
i. základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,
j. orientační náklady stavby.

B.2.2 Bezpečnost při užívání stavby

B.2.3 Základní technický popis staveb

B.2.4 Základní popis technických a technologických zařízení

Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií.

 

B.2.5 Zásady požárně bezpečnostního řešení

B.2.6 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby a zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

 

B.2.7 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a. ochrana před pronikáním radonu z podloží,
b. ochrana před bludnými proudy,
c. ochrana před technickou seizmicitou,
d. ochrana před hlukem,
e. protipovodňová opatření,
f. ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a. napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu, přeložky, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury,
b. připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

B.4 Dopravní řešení

Napojení souvisejícího technologického objektu na stávající dopravní infrastrukturu.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a. vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,
b. vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,
c. vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,
d. způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,
e. v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,
f. navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

 

V případě, že je dokumentace podkladem pro územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

 

B.8 Zásady organizace výstavby

a. napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
b. ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,
c. maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,
d. požadavky na bezbariérové obchozí trasy,
e. bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

-----------------------------------------------------------------

1) Například zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

C Situační výkresy

C.1 Situační výkres širších vztahů

a. měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000,
b. napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,
c. stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma,
d. vyznačení hranic dotčeného území.

 

C.2 Katastrální situační výkres

a. měřítko podle použité katastrální mapy,
b. zákres stavebního pozemku, požadovaného umístění stavby,
c. vyznačení vazeb a vlivů na okolí.

C.3 Koordinační situační výkres

a. měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 až 1 : 5 000,
b. stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické a dopravní infrastruktury,
c. hranice pozemků, parcelní čísla,
d. hranice řešeného území,
e. stávající výškopis a polohopis,
f. vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury,
g. maximální výška staveb,
h. navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu - u souvisejících technologických objektů, napojení stavby na technickou infrastrukturu,
i. řešení vegetace,
j. okótované odstupy staveb, u souvisejících technologických objektů,
k. stávající a nová ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.,
l. maximální dočasné a trvalé zábory,
m. geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě,
n. odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.

C.4 Speciální situační výkres

Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření, včetně prvků životního prostředí - soustava chráněných území NATURA 2000, územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky, chráněná území apod.

 

D Dokumentace objektů

D.1 Charakteristické půdorysy

D.2 Charakteristické řezy

Charakteristické řezy včetně řezů dokumentujících návaznost na stávající zástavbu zejména s ohledem na hloubku založení navrhované stavby.

 

D.3 Základní pohledy

Základní pohledy včetně pohledů dokumentujících začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny, pokud není řešeno v dokumentaci a závazném stanovisku posouzení vlivu záměru na životní prostředí.

 

Dokladová část

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.

1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

Pokud stavba podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a územní řízení bude spojeno s posuzováním vlivů na životní prostředí, přikládá se dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, včetně posouzení vlivů na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, bylo-li tak stanoveno v závěru zjišťovacího řízení.

      3. Doklad podle jiného právního předpisu

Pokud je dokumentace zpracována pro soubor staveb, jehož součástí je výrobek plnící funkci stavby, přikládá se doklad podle jiného právního předpisu 2) prokazující shodu vlastností tohoto výrobku s požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona nebo technická dokumentace výrobce nebo dovozce, popřípadě další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na stavby.

 

     4. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

4.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese
4.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů

Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů 3)

Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace

------------------------------------------------------------------

2) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.

  • 12 a 13 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
  • 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy

Dokumentace obsahuje části:

A Průvodní zpráva
B Souhrnná technická zpráva
C Situační výkresy
D Dokumentace objektů

K dokumentaci se přikládá dokladová část.

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a. název stavby,
b. místo stavby - traťový úsek, katastrální území, parcelní čísla pozemků, u budov adresa, čísla popisná,
c. předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby,
d. širší vztahy - význam tratě v rámci celé sítě, vztah na evropskou síť, předepsané parametry.

 

A.1.2 Údaje o žadateli

a. jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
b. jméno, příjmení, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo
c. obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba).

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

a. jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba),
b. jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,
c. jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace,
d. jména a příjmení projektantů dokumentace přikládané v dokladové části s oprávněním podle zvláštních předpisů 4).

 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

a. technologická část - zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, silnoproudá technologie, ostatní technologická zařízení,
b. stavební část - inženýrské objekty, pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů, trakční a energetická zařízení,
c. dočasné stavby a zařízení, které jsou součástí příslušných objektů stavební a technologické části.

 

Pro řazení se použije následující základní členění:

+--------------------------------------------------------------------------------------+

| Členění technologické části podle typů objektů                                      |

+--------------------------------+-----------------------------------------------------+

| Zabezpečovací zařízení         | Staniční zabezpečovací zařízení, traťové           |

|                               | zabezpečovací zařízení, přejezdové zabezpečovací   |

|                               | zařízení, spádovištní zabezpečovací zařízení,       |

|                               | dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení,         |

|                               | indikátory horkoběžnosti a indikátory plochých kol. |

+--------------------------------+-----------------------------------------------------+

| Sdělovací zařízení             | Místní kabelizace, rozhlasové zařízení, integrovaná |

|                                | telekomunikační zařízení, elektrická požární       |

|                               | a zabezpečovací signalizace, dálkový kabel, dálkový |

|                               | optický kabel, závěsný optický kabel, zapojení     |

|                              | dálkového kabelu, dálkového optického kabelu       |

|                               | a závěsného optického kabelu do provozu, informační |

|                               | systém pro cestující, traťové radiové spojení, jiné |

|                                | sdělovací zařízení.                                 |

+--------------------------------+-----------------------------------------------------+

+--------------------------------+-----------------------------------------------------+

| Silnoproudá technologie       | Dispečerská řídící technika, technologie rozvoden   |

|                               | velmi vysokého napětí a vysokého napětí             |

|                               | (energetika), silnoproudá technologie trakčních     |

|                               | napájecích stanic (měníren, trakčních               |

|                               | transformoven), silnoproudá technologie trakčních   |

|                               | spínacích stanic, technologie transformačních       |

|                               | stanic vysokého napětí a nízkého napětí             |

|                               | (energetika), silnoproudá technologie elektrických |

|                               | stanic pro napájení zabezpečovacího zařízení,       |

|                               | provozní rozvod silnoproudu, napájení               |

|                               | zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního |

|                               | vedení.                                             |

+--------------------------------+-----------------------------------------------------+

+--------------------------------+-----------------------------------------------------+

| Ostatní technologická zařízení | Osobní výtahy, schodišťové výtahy, eskalátory,     |

|                               | měření a regulace, automatický systém řízení,       |

|                              | elektrická požární signalizace.                     |

+--------------------------------+-----------------------------------------------------+

| Členění stavební části podle typů objektů                                           |

+--------------------------------+-----------------------------------------------------+

| Inženýrské objekty             | Kolejový svršek a spodek, nástupiště, přejezdy,     |

|                               | mosty, propustky a zdi, ostatní inženýrské objekty |

|                              | (inženýrské sítě a hydrotechnické objekty),         |

|                               | potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace), tunely,   |

|                               | pozemní komunikace, kabelovody, kolektory,        |

|                               | protihlukové objekty.                               |

+--------------------------------+-----------------------------------------------------+

| Pozemní stavební objekty       | Pozemní objekty budov (provozní, technologické,     |

| a technické vybavení pozemních | skladové), zastřešení nástupišť, přístřešky na     |

| stavebních objektů             | nástupištích, individuální protihluková opatření,   |

|                              | orientační systém, demolice, drobná architektura   |

|                               | a oplocení.                                         |

+--------------------------------+-----------------------------------------------------+

| Trakční a energetická zařízení | Trakční vedení, napájecí stanice (měnírna, trakční |

|                               | transformovna) - stavební část, spínací stanice -   |

|                               | stavební část, ohřev výměn (elektrický, plynový),   |

|                              | elektrické předtápěcí zařízení, rozvody vysokého   |

|                               | napětí, nízkého napětí, osvětlení a dálkové         |

|                               | ovládání odpojovačů, ukolejnění kovových           |

|                               | konstrukcí, vnější uzemnění.                       |

+--------------------------------+-----------------------------------------------------+

Ostatní objekty stavební a technologické části výše neuvedené budou zařazeny dle charakteru a funkce do příslušných skupin.

A.3 Seznam vstupních podkladů

------------------------------------------------------------------

4) Například zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

 

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a. charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,
b. údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,
c. informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,
d. informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,
e. geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod,
f. výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, stavebně technický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,
g. ochrana území podle jiných právních předpisů 1),
h. poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
i. vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,
j. požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,
k. požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,
l. územně technické podmínky - zejména možnost napojení stavby na stávající technické vybavení území, přeložky inženýrských sítí, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,
m. seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje,
n. seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo,
o. věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a. nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, údaje o dotčené dráze nebo objektu - kategorie dráhy, traťový úsek, staničení apod.,
b. účel užívání stavby,
c.trvalá nebo dočasná stavba,
d. celkový popis dopravní koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby s ohledem na umístění stavby a na účel stavby (traťová, staniční technologie a rámcová dopravní technologie), navrhované kapacity stavby včetně základních technických parametrů stavby (navržené traťové rychlosti, označení polohy dopraven a zastávek, základní údaje o provozu a navrhovaných provozních a dopravních technologiích a zařízeních).
e. informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem, případně souhlasu s použitím neschváleného a nezavedeného zařízení,
f. informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,
g. ochrana stavby podle jiných právních předpisů 1),
h. základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.,
i. základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,
j. základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby,
k. orientační náklady stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

B.2.3 Celkové stavebně technické a technologické řešení

a. popis celkové koncepce stavebně technického a technologického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech,
b. celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody,
c. celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem,
d.požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

a. popis splnění zásadních požadavků příslušných předpisů a norem ochrany před vlivy trakčních a energetických vedení,
b. řešení ochranných opatření proti vlivu bludných proudů na základě výsledků korozních průzkumů.

B.2.6 Základní popis technologických objektů a technických zařízení

a. popis stávajícího stavu,
b. popis navrženého řešení,
c. energetické výpočty.

B.2.7 Základní technický popis stavebních objektů

a. popis stávajícího stavu,
b. popis navrženého řešení.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

B.2.10 Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a. ochrana před pronikáním radonu z podloží,
b. ochrana před bludnými proudy,
c. ochrana před technickou seizmicitou,
d. ochrana před hlukem,
e. protipovodňová opatření,
f. ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod.

B.3 Připojení stavby na technickou infrastrukturu

a. napojovací místa technické infrastruktury,
b. připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

 

B.4 Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie

a. popis dopravního řešení včetně traťové a staniční dopravní technologie počátečního a cílového stavu, orientační návrh organizačních a dočasných provizorních stavebních opatření pro zajištění železniční dopravy po dobu stavby, požadavky na náhradní dopravu, dosažené zásadní dopravní parametry stavby (dynamický průběh rychlosti, propustnosti, linkové vedení, systémové jízdní doby apod.),
b. napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,
c. doprava v klidu,
d. pěší a cyklistické stezky.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a. vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,
b. vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,
c. vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,
d. způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,
e. v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,
f. navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

V případě, že je dokumentace podkladem pro územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

 

B.7 Ochrana obyvatelstva

B.8 Zásady organizace výstavby

a. napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
b. přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy,
c. ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,
d. maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,
e. požadavky na bezbariérové obchozí trasy,
f. základní bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.
g. návrh optimálního postupu výstavby (časový plán, harmonogramy, zdůvodnění počtu etap, výluky apod.),
h. požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

------------------------------------------------------------------

1) Například zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

C Situační výkresy

C.1 Situační výkres širších vztahů

a. měřítko 1 : 5 000 až 1 : 50 000,
b. napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,
c. stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma,
d. vyznačení hranic dotčeného území.

C.2 Katastrální situační výkres

a. měřítko podle použité katastrální mapy,
b. zákres stavebního pozemku, požadovaného umístění stavby,
c. vyznačení vazeb a vlivů na okolí.

C.3 Koordinační situační výkres

a. měřítko 1 : 1 000 nebo 1 : 500, u změny stavby, která je kulturní památkou v měřítku 1 : 200,
b. stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,
c. hranice pozemků, parcelní čísla,
d. hranice řešeného území,
e. stávající výškopis a polohopis,
f. vyznačení jednotlivých navržených objektů stavby dráhy a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury,
g. maximální výška staveb,
h. navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu
i.  řešení vegetace,
j. okótované odstupy staveb,
k. zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu,
l. stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.,
m. maximální dočasné a trvalé zábory,
n. základní geodetické údaje,
o. vyznačení stávající a nové hranice obvodu dráhy,
p. odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.

C.4 Speciální výkresy

Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace a prvků životního prostředí - soustava chráněných území NATURA 2000, územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky, chráněná území, apod. Výkresy architektonického řešení stavby nebo význačných objektů, umístění stavby vzhledem k urbanistické struktuře území, vztah k základnímu dopravnímu systému, chráněným územím, vizualizace architektonicky významných objektů.

 

D Dokumentace objektů

Pro každý objekt se vypracuje dokumentace. Zařazení a označení jednotlivých objektů se provede podle části A. 2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení.

 

D.1 Technologická část

Pro každý objekt se zpracuje:

1. Technická zpráva - koncepce řešení, popis současného stavu, navrhované řešení se zdůvodněním a návrhem typu zařízení, hlavních technických parametrů, včetně plošných a prostorových požadavků na jeho umístění a zabudování,

2. Výkresová dokumentace - výkresy a schémata, návrh řešení jednotlivých objektů, se zakreslením současného a navrhovaného stavu, popřípadě mezistavů a jejich přehledného grafického rozlišení.

 

D.2 Stavební část

Pro každý objekt se zpracuje:

1. Technická zpráva - koncepce řešení, popis současného stavu, navrhované řešení, zdůvodnění úprav a využití stávajících konstrukcí, návrh koncepce technického řešení jednotlivých objektů, s údaji o hlavních technických parametrech,

2. Výkresová dokumentace - zakreslení současného a navrhovaného stavu, popřípadě mezistavů a jejich řádného a přehledného grafického rozlišení, podle potřeby a charakteru objektu. Výkresy je nezbytné zpracovat do podrobností, které určí umístění stavby v území a zajistí stanovení potřebného trvalého a dočasného záboru pozemků a staveb nebo jejich částí, popřípadě jiného dotčení pozemků a staveb nebo jejich částí.

 

U inženýrských objektů se dle jejich charakteru dokládají zejména situace a příčné řezy, případně podélné řezy. U pozemních objektů budov se dokládají minimálně charakteristické půdorysy, charakteristické řezy včetně řezů dokumentujících návaznost na okolí zejména s ohledem na koordinační vazby a hloubku založení, základní pohledy.