Konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky MŠ

Vydáno: Pondělí 19. Únor 2024|Informace z obecního úřadu

Rada obce Bílovice nad Svitavou ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

vyhlašuje konkurz
na pracovní místo ředitele/ředitelky

Mateřské školy Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
říspěvková organizace, IČ 71001891
se sídlem: S.K.Neumanna 611, Bílovice nad Svitavou

Požadavky:

  1. předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon práce ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  2. znalost školské problematiky a předpisů,
  3. osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele/ředitelky školy/školského zařízení, zejména organizační a řídící schopnosti,

Náležitosti písemné přihlášky:
Název konkursního řízení, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození a státní příslušnost, místo trvalého pobytu, příp. korespondenční adresa, kontaktní spojení (telefon, mail), podpis

K přihlášce přiložte:

  1. úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/maturitní vysvědčení),
  2. doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),
  3. strukturovaný profesní životopis,
  4. písemnou pedagogickou koncepci a koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 normostran,
  5. výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 2 měsíců),
  6. originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 2 měsíců).

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: od 1.8.2024
Obálku označte slovy: „Konkurz MŠ - neotvírat“.

Přihlášky s uvedenými doklady doručte do 17.4.2024 na adresu: Obec Bílovice nad Svitavou, Těsnohlídkovo náměstí 1000, 664 01 Bílovice nad Svitavou.
Přihlášku je možno doručit i osobně na výše uvedenou adresu do 17.4.2024 do 17:00 hod. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkurzní řízení na uvedenou mateřskou školu kdykoliv v průběhu konkurzního řízení.